Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 5RAZONES by ELEGANCKI SMOK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy 5razones by Elegancki Smok, działający pod adresem internetowym www.sklep.5razones.pl, prowadzony jest przez Dawida Tracza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dawid Tracz, Elegancki Smok z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupa Hodura 1/2, 30 – 416 Kraków, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP – 553 198 58 01, REGON 362120956.
  2. Kontakt ze sklepem internetowym 5razones by Elegancki Smok możliwy jest za pośrednictwem:
    1) adresu e- mail: sklep@5razones.pl,

    2) formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej sklepu www.sklep.5razones.pl, 

    3) telefonicznie 668 796 477,

    4) w formie pisemnej na adres ul. Biskupa Hodura 1/2, 30-416 Kraków.

  3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty sklepu internetowego 5razones by Elegancki Smok, w tym w szczególności zasady zakupu oferowanych w sklepie towarów.

II. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

  1. 1) Regulamin
  1. – niniejszy dokument;
  1. 2) Sprzedawca
  1. – Dawid Tracz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid Tracz, Elegancki Smok z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupa Hodura 1/2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP – 553 198 58 01, REGON 362120956;
  1. 3) Sklep
  1. – sklep internetowy, udostępniany i prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.5razones.pl;
  1. 4) Kupujący
  1. – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej;
  1. 5) Konsument
  1. – Kupujący, będący wyłącznie osobą fizyczną, z zastrzeżeniem postanowień w art. 22
   1
  1. kodeksu cywilnego;
  1. 6) Towar
  1. – towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie do sprzedaży detalicznej;
  1. 7) Umowa
  1. – umowa zawarta na odległość, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, za pośrednictwem Sklepu, zasadach, wskazanych w Regulaminie, dotycząca sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie;
  1. 8) Konto Kupującego
  1. – profil Kupującego, zarejestrowany przez niego w infrastrukturze informatycznej Sklepu, zawierający dane Kupującego, służące do realizacji zamówień, historię zamówień itp.,
  1. 9) Dostawca
  1. – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska współpracująca ze Sprzedającym;
  1. 10) Dni robocze
  1. – dni tygodnia od poniedziałku do piątku;
  1. 11) Ustawa
  1. – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;
  1. 12) Kodeks cywilny

   – ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 roku z późn. zm.

III. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem stron internetowych Sklepu.
  2. Zamówienia od Kupujących przyjmowane są poprzez strony internetowe Sklepu, 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
  3. Realizacja zamówień dokonywana jest w Dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00.
  4. Kontakt ze Sklepem, w formie wskazanej w rozdziale I ust. 2 możliwy jest w Dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00.
  5. Warunkiem koniecznym dla składania zamówień na Towary jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
  6. Informacje o Towarach, prezentowane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  7. Kupujący jest uprawniony do złożenia zamówienia:
    1) jako Kupujący zarejestrowany, posiadający Konto Kupującego,
   1. 2) jako Kupujący niezarejestrowany, z pominięciem procedury rejestracji.
  1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest dokonać:

    1) wyboru Towaru (poprzez opcję
    „dodaj do koszyka”),

    2) wyboru sposobu dostawy, 

    3) wyboru sposobu płatności,

    4) wskazania danych osobowych, koniecznych dla realizacji zamówienia, wyszczególnionych w formularzu zamówienia jako pola obowiązkowe , chyba, że Kupujący składa zamówienie jako użytkownik zarejestrowany,

    5) wskazania danych, koniecznych do wystawienia faktury, jeśli Kupujący zaznaczył opcję wystawienia faktury, 

    6) wysłania zamówienia poprzez przycisk
    „zamawiam i płacę”.

 1. Po przesłaniu zamówienia przez Kupującego, na zasadach wskazanych w ust. 8 powyżej i dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdza, poprzez przesłanie wiadomości e-mail, przyjęcie zamówienia do realizacji, wraz z wyszczególnieniem wszystkich istotnych elementów zamówienia, w szczególności takich jak specyfikacja Towarów, ich cena, wybrana forma dostawy i płatności, jak również pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy i link do aktualnej wersji Regulaminu.
 2. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży organizowanych w Sklepie okresowo, według uznania Sprzedającego, przeznaczana będzie ograniczona ilość Towaru, a realizacja zamówień na takie Towary realizowana będzie według kolejności wpływania zamówień do wyczerpania Towarów, przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży.

IV. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym następuje z chwilą przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 powyżej.
  2. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia i jego przygotowanie do wysyłki:
    1) z dniem wpływu płatności za złożone zamówienie na rachunek Sprzedającego – w przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności wskazaną w rozdziale V ust. 4 pkt 1),
   1. 2) z dniem otrzymania potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie od operatora systemu płatności elektronicznych – w przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności wskazaną w rozdziale V ust. 4 pkt. 2).
  1. O fakcie otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego albo potwierdzenia dokonania płatności przez operatora, jak również o fakcie rozpoczęcia realizacji zamówienia i jego przygotowaniu do wysyłki, Kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości e- mail.
  2. Zamówienie realizowane jest po skompletowaniu Towarów, wskazanych w zamówieniu. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania zamówienia do wysyłki w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych.
  3. Kupujący jest uprawniony do dokonywania zmian z zamówieniu, jak również może je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Zmiana lub anulowanie złożonego zamówienia możliwe będzie poprzez przesłanie przez Kupującego wiadomości e-mail na adres sklep@5razones.pl.
  4. Po poinformowaniu Kupującego o fakcie gotowości wysyłki w drodze wiadomości e-mail, zmiana lub anulowanie zamówienia przez Kupującego nie będą możliwe.
  5. W przypadku zmiany zamówienia przed jego przygotowaniem do wysyłki, Sprzedający:

    1) prześle w drodze wiadomości e-mail potwierdzenie zmienionego zamówienia, na zasadach wskazanych w rozdziale III ust. 9 powyżej,

    2) dokona korekty płatności, dokonanej przez Kupującego w sposób wskazany w rozdziale V ust. 4 pkt. 1) lub 2) w ten sposób, że w zależności od ceny Towaru, wskazanego w zmienionym zamówieniu, zobowiąże Kupującego do dokonania dopłaty do ceny albo odpowiednio zwróci część ceny na rzecz Kupującego, na zasadach wskazanych w rozdziale VII ust. 10-14.; w przypadku konieczności dokonania przez Kupującego dopłaty, Sprzedający wstrzyma się z realizacją zamówienia do momentu otrzymania informacji o dokonaniu przez Kupującego płatności, na zasadach wskazanych w rozdziale IV ust. 2 pkt. 1) lub 2), w zależności od wybranej formy płatności.

 1. O dokonaniu dopłaty do ceny w przypadku zmiany zamówienia, na zasadach wskazanych w ust. 7 pkt. 2) powyżej Kupujący zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
 2. W przypadku anulowania przez Kupującego zamówienia przed jego przygotowaniem do wysyłki i dokonania przez Kupującego płatności w sposób wskazany w rozdziale V ust. 4 pkt. 2) lub 3), Sprzedający dokona zwrotu ceny Towaru na rzecz Kupującego w sposób wskazanych w rozdziale VII ust. 10-14.
 3. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 4. W przypadku wątpliwości co do poprawności lub zasadności złożonego zamówienia Sprzedający, do czasu przygotowania zamówienia do wysyłki będzie uprawniony do skontaktowania się z Kupującym telefonicznie.
 5. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 Dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

V. CENA; FORMY PŁATNOŚCI

  1. Ceny Towarów podane w Sklepie są w złotych polskich, z uwzględnieniem należnego podatku VAT (ceny brutto).
  2. Ceny Towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towarów do Kupującego.
  3. Koszty dostawy doliczane są do Ceny Towaru i są uzależnione od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz formy dostawy Towaru.
  4. Kupujący jest uprawniony do wyboru jednej z poniższych form płatności:

    1) przelew bankowy na rachunek bankowy 94 1050 1445 1000 0090 7275 5128 (Bank Ing)

    2) przelew elektroniczny lub płatność kartą płatniczą (kredytową) w jednym z systemie płatności elektronicznej, akceptowanych przez Sklep: Przelewy24.

 1. Zamówienia realizowane z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą w jednym z systemów płatności elektronicznej, akceptowanych przez Sklep.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Towaru odbywa się w formie wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedający realizuje dostawę za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Wysyłka zamówionego Towaru za pośrednictwem Dostawcy następuje nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Koszty dostawy oraz jej termin uzależnione są od formy dostawy, wybranej przez Kupującego.
 5. Koszty oraz terminy dostawy, dostępne w Sklepie dla Kupujących, udostępniane są na stronach internetowych Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 6. W przypadku gdy opakowanie przesyłki zawierającej Towar dostarczany przez Dostawcę jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia, Kupujący zobowiązany jest do żądania sporządzenia przez Dostawcę protokołu stwierdzającego przyczyny uszkodzenia/otwarcia i jest proszony o poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego, telefonicznie lub droga mailową.
 7. W przypadku, gdy Kupujący nie podejmie przesyłki zawierającej Towar w terminach wyznaczonych przez Dostawcę, Umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym wygasa.

VII. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Postanowienia niniejszego rozdziału Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących, będących Konsumentami.
  2. Zgodnie z Ustawą, Kupujący będący Konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  3. Oświadczenie od odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej, a Konsument może w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia, udostępnionego na stronach internetowych Sklepu w zakładce Odstąpienie i Reklamacje.
  4. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wysyłając je:

    1) na adres Sklepu – ul. Biskupa Hodura 1/2, 30-416 Kraków lub

    2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@5razones.pl.

  1. Sprzedający dokona potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej do Kupującego.
  2. Dla zachowania wskazanego powyżej 14-dniowego terminu, wystarczające jest wyłącznie złożenie oświadczenia o odstąpieniu, z tym zastrzeżeniem, że zwrot płatności za zamówione Towary nastąpi dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego Towarów, których odstąpienie od Umowy dotyczy.
  3. Zwrot Towarów powinien nastąpić na adres Sklepu ul. Biskupa Hodura 1/2, 30-416 Kraków, niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
  4. Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, w szczególności nie powinny być uszkodzone, ubrudzone itp.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres, konieczny do stwierdzenia charakteru, rozmiaru czy fasonu Towaru.
  6. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w ciągu 14 (czternastu) dni, od daty odstąpienia przez Kupującego od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w tym terminie Sprzedający nie otrzyma Towaru, który podlegał zwrotowi, może on wstrzymać się ze zwrotem należności do dnia otrzymania zwracanego Towaru.
  7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów do Sklepu ponosi Kupujący.
  8. Zwrot płatności nastąpi na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
  9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu płatności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych identyfikacyjnych – imienia, nazwiska, adresu lub błędnego numeru rachunku bankowego.

  VIII. REKLAMACJE

  W przypadku zaistnienia wad fizycznych Towarów, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji.

   1. Zgłoszenie reklamacji Towarów wymaga złożenia jej w formie pisemnej.
   2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane:

     1) na adres Sklepu ul. Biskupa Hodura 1/2 30-416 Kraków, lub

     2) na adres mailowy sklepu sklep@5razones.pl

  1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić także poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronach internetowej Sklepu, w zakładce „Odstąpienie i Reklamacje”
  2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Kupującemu, na zasadach określony w Kodeksie cywilnym przysługuje roszczenie o naprawienie Towaru, wymianę Towaru na wolny od wad, obniżenie ceny Towaru albo odstąpienie od Umowy.
  3. Celem realizacji reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do odesłania Towaru na adres Sklepu ul. Biskupa Hodura 1/2, 30-416, do którego powinien zostać dołączony dowód zakupu oraz krótki opis wady Towaru.
  4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną
  6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego oraz na adres mailowy: sklep@5razones.pl, o którym mowa w rozdziale I ust. 2 pkt. 2), w którym zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  IX. USŁUGA NEWSLETTERA

  1. Każdy użytkownik Serwisu (nie tylko Kupujący), może dokonać zapisu na usługę newslettera Sklepu.
  2. Dokonanie zapisu na newsletter jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację Umowy.
  3. W celu otrzymywania newslettera użytkownik powinien:
   1. 1) wypełnić, odpowiednie pole, umieszczone w Serwisie, podając swój adres e-mail,

    2) wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, poprzez odznaczenie pola (tzw. checkboxa).

  1. Usługa newslettera będzie świadczona na rzecz użytkownika do czasu rezygnacji przez niego z usługi i cofnięcia zgody w tym zakresie. Informację o cofnięciu zgody użytkownik powinien przesłać jako wiadomość e-mail na adres sklep@5razones.pl

  X. DANE OSOBOWE

  Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca – Dawid Tracz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid Tracz – Elegancki Smok z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupa Hodura 1/2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP – 533 198 58 01, REGON 362120956.
  Dane osobowe Kupujących, podane przez Kupujących w formularzu zakupu (lub na koncie Kupującego) przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji Umowy (w tym realizacji złożonego Zamówienia, realizacji prawa do reklamacji czy prawa do odstąpienia). Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „Rozporządzenie”.
  Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wykonania Umowy.
  Dane osobowe w postaci adresu e-mail mogą być przetwarzane przez Sprzedającego, w celu realizacji usługi w postaci wysyłki newslettera, jednakże wyłącznie w przypadku zamówienia takiej usługi przez Kupującego i wyrażenia w tym zakresie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Podanie danych w zakresie realizacji usługi newslettera jest dobrowolne i nie wpływa na realizację Umowy.
  Dane osobowe Kupujących są przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedającym, w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym podmiotom oferującym usługi płatności elektronicznej oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie.
  Dane osobowe Kupujących podawane w celu realizacji Umowy będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub rozwiązania Umowy albo ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  Zgoda, o której w pkt. 3 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@5razones.pl
  Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
  Sprzedający, będąc administratorem danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.
  2. Regulamin wchodzi w życie z chwila jego ogłoszenia na stronach internetowych Sklepu.
  3. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  4. Zakazane jest zamieszczanie na stronach internetowych Sklepu w sekcji Opinie treści bezprawnych, treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, obraźliwych, komercyjnych lub reklamowych.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub ze względów technicznych, czy technologicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty ich udostępnienia w Sklepie. W przypadku zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin aktualny w dniu składania danego zamówienia.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez Kupującego celem złożenia zamówienia oraz za funkcjonowanie administratorów serwerów pocztowych w tym blokowania przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
  7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.